அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - அன்னதானம்

md;djhdj;jpl;lk; :-

kiyf;NfhapYf;F tUif jUk; gf;jh;fSf;F kjpak; 12.00 kzpastpy; jpdrhp 100 egh;fs; gadilAk; tifapy; jkpof Kjy;th; mth;fspd; md;djhdj;jpl;lk; 15.08.2002 Kjy; rpwg;Gld; eilngw;W tUfpwJ. xU egUf;F &.19.37igrh nrythfpwJ. 100 egu;fSf;F &.2500/- ed;nfhil t#y; nra;ag;gLfpwJ.


jhdj;jpNy rpwe;jJ md;djhdk;

xU ehs; ed;nfhil &.2>500/- tUlj;jpy; xU ehs; md;djhdk; nra;a itg;Gj; njhif &.30>000/- md;djhd jpl;lj;jpw;F ed;nfhil mspg;NghUf;F tUkhdtup rl;lk; 80(G)-d;gb tuptpyf;F cz;L.