அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - திருப்பணி

k`h Fk;ghgpN\fk; :-

k`h Fk;ghgpN\fk; = [a tUlk; Mdp khjk; 23-k; ehs; (07.07.2014) jpq;fl;fpoik gupthu rfpj E}jd ,uh[ NfhGuk; kw;Wk; nrd;dpkiy Mz;ltUf;F k`h Fk;ghgpN\fk; vd;Dk; jpUf;Fl ed;dPuhl;L ngUQ;rhe;jp ngUtpoh vy;yhk; ty;y rpufpup Ntytd; jpUtUs; Jiz nfhz;L rpwg;Gld; eilngw;wJ.

Fwpg;G :-

Vuhskhd rf;jpiaAk;> mjpraq;fisAk; nfhz;l ek; Mz;ltupd; jpUf;Nfhapypy;> jw;NghJ Rkhh; 700 Mz;LfSf;F gpd;dh; nghpa mstpy; gy;NtW jpUg;gzpfs; eilngw;W 07.07.2014 md;W k`h Fk;ghgpN\fk; rpwg;Gld; eilngw;wJ. NkYk; jpUg;gzp eilngw;W tUtjhy; gf;jh;fs;> nghJ kf;fs; xt;nthUtUk; jhuhskhf epjp cjtp toq;fpj; vy;yhk; ty;y rpufphp Ntytd; jpUtUs; ngw md;Gld; miof;fpNwhk;.


tiuNthiy kw;Wk; kzpahu;lu; mDg;g Ntz;ba Kftup :

nray; mYtyu;
mUs;kpF Rg;gpukzpaRthkp jpUf;Nfhapy;
nrd;dpkiy - 638 051.
ngUe;Jiw tl;lk; - <NuhL khtl;lk;.
njhiyNgrp :
mYtyfk; : 04294 - 250223
kiyf;Nfhapy; : 04294 - 292263> 292595
,izajs Kftup : www.chennimalaitemple.tnhrce.in
kpd;dQ;ry; Kftup : chennkovil@gmail.comjpUg;gzpf;F Md;iyd; %yk; ed;nfhil toq;f :

IFS CODE : ONLINE NO.IDIBOOOCO63 BY ONLINE TRANSFER,
THIRUPPANI SAVINGS BANK ACCOUNT NO.565403019
BANK NAME : INDIAN BANK, CHENNIMALAI

THE EXECUTIVE OFFICER,
ARULMIGHU SUBRAMANIYASWAMY THIRUKOIL THIRUPPANI
CHENNIMALAI, PERUNDURAI TALUK, ERODE DISTRICT.

fiy fl;bl mjpraq;fs;

kiyf;Nfhapypy;; kfh kz;lgj;jpd;;; J}z; xd;wpy; ehd;F clYk; eLNt xU jiyAk; mikf;fg; ngw;w fy;ypdhy; nrJf;fg;gl;Ls;s Xu; khdpd; cUtk; fhz;Nghiu tpaf;f itf;FkhWk;> Nrhgd kz;lgj;jpd; tpjhdj;jpy; 12 uhrpfs; Fwpf;ff; $ba 12 tbtq;fSk; fy;ypy; nrJf;fg;gl;bUg;gJ fiyak;rj;jpd; rpwg;igAk; fhl;Ltjhf cs;sJ. ,j;jpUf;Nfhapypd; gpd;Gwk; mike;Js;s ts;sp> nja;thid mk;kd; jpUTUtq;fs; xNu fy;ypy; gpuigAld; mikf;fg;gl;Ls;sJ Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

Gjpajhf fl;lg;gl;Ls;s Ie;J epiy ,uh[ NfhGuj;jpd; tpjhdj;jpy; xNufy;ypdhy; Md rq;fpyp tisaq;fs; nghUj;jg;gl;Ls;sJ jdpr;rpwg;ghFk;.