அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - திருவிழாக்கள்k`h Fk;ghgpN\fk; :-

k`h Fk;ghgpN\fk; = [a tUlk; Mdp khjk; 23-k; ehs; (07.07.2014) jpq;fl;fpoik gupthu rfpj E}jd ,uh[ NfhGuk; kw;Wk; nrd;dpkiy Mz;ltUf;F k`h Fk;ghgpN\fk; vd;Dk; jpUf;Fl ed;dPuhl;L ngUQ;rhe;jp ngUtpoh vy;yhk; ty;y rpufpup Ntytd; jpUtUs; Jiz nfhz;L rpwg;Gld; eilngw;wJ.

Kf;fpa jpUtpohf;fs; :
rpj;jpiu tp\{
rpj;uh ngsh;zkp
itfhrp tprhfk;
Mb mkhthir
Mb fpUj;jpif
fe;jh; r\;b-#urk;`huk;
fhh;j;jpif jPgk;
ijg;G+rk; ujk; cyh
gq;Fdp cj;jpuk;-ujk; cyh

gf;ju;fs; rpwg;G topghl;L ehl;fs; :-

rpj;jpiu tp\{> itfhrp tprhfk;> Mb fpUj;jpif> fe;ju;r\;b #urk;`huk;> jpUf;fhu;j;jpif> gq;Fdp cj;jpuk; Nghd;w cw;rtq;fspy; gy;yhapuf;fzf;fhd gf;ju;fSk; khjhe;jpu mkhthir> r\;b> fpUj;jpif> ngsu;zkp Mfpa ehl;fspy; Mapuf;fzf;fhd gf;ju;fSk; te;J topgl;L nry;fpd;wdu;.


ijg;G+rj; Nju;j;jpUtpoh :-

ij khjk; G+r el;rj;jpuj;jd;W eilngWk; ujcyh ,k;khtl;lj;jpNyNa Kf;fpa ngupa jpUtpohthFk;. ,j;jpUtpoh 15 ehl;fs; nfhz;ljhFk;. nfhbNaw;w ehspypUe;J xt;nthU ehSk; gy;NtW r%fj;jpduhy; mtutu; klj;jpy; Rthkpia vOe;jUsr; nra;J topghL elj;jp md;djhdk; toq;fp tUfpd;wdu;. nfhbNaw;w ehspypUe;J 8-k; ehs; ,uT tre;j jpUf;fy;ahz cw;rtKk;> 9-k;; ehs; ujcyh epfo;Tk;> 10-k; ehs; ujk; epiy NrUk; epfo;Tk;> 11-k; ehs; gupNtl;il cw;rt epfo;Tk;> 12-k; ehs; njg;gj;Nju; cyhTk;> 13-k; ehs; rj;jhtuk; vd;Dk; k`h juprd Rthkp Cu;tyKk;> 14-k; ehs; kQ;rs; ePu; cw;rt G+u;j;jpAlDk; epiwtilfpwJ. ,e;ehl;fspy; gy;NtW Cu;fspypUe;Jk; gf;ju;fs; tpujk; Nkw;nfhz;Lk;> ghj ahj;jpiuahfTk;> gy;NtW fhtbfs; Rke;J nfhz;Lk;> Rkhu; 10 ,yl;rk; gf;ju;fs; Neu;j;jpf;fld; nrYj;jp topgl;L tUfpwhu;fs;. tpNrl ehl;fspy; gf;ju;fSf;F md;djhdk; toq;fg;gl;Lk;> fiy epfo;r;rpfs; elj;jg;gl;Lk; tUfpwJ. mNjNghd;W gq;Fdp khjk; cj;jpu el;rj;jpuj;jd;Wk; ngupa kuj;Nju; cyh eilngw;W tUfpwJ. ,j;jpUtpoh 6 ehl;fs; nfhz;ljhFk;. ,t;thW ,uz;L Nju;j;jpUtpoh eilngWtJ NtW vq;Fk; ,y;yhj rpwg;ghFk;.