அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில்>சென்னிமலை


jpUj;jyf; Fwpg;Gfs; :

%u;j;jp> jyk;> jPu;j;jk;> Mfpa rpwg;Gfis nfhz;l ,j;jpUj;jyk;. nfhq;F ehl;by; hNuhL khtl;lk;> hNuhl;bypUe;J jhuhGuk; nry;Yk; neLQ;rhiyapy; Rkhh; 30 fpNyh kPl;lh; njhiytpYk;.ngUe;JiwapypUe;J 13 fpNyh kPl;lh; njhiytpYk; hq;$u; Giftz;b epiyaj;jpypUe;J 8 fpNyh kPl;lu; njhiytpYk; nrd;dpkiy jpUj;jyk; mike;Js;sJ. nrd;dpkiy jpUj;jykhdJ kiyf;NfhapyhFk;.