அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - நிர்வாகம்

njhlu;G tpguq;fs; :

nray; mYtyu; >
mUs;kpF Rg;gpukzpaRthkp jpUf;Nfhapy;>
nrd;dpkiy -638 051.
ngUe;Jiw tl;lk;>
hNuhL khtl;lk


njhiyNgrp :

mYtyfk; : 04294 -250223>

kiyf;Nfhapy; : 04294 - 292595> 292263

E-mail : chennkovil@gmail.com,

Website : chennimalaitemple.tnhrce.in


nray; mYtyu; miyNgrp vz;. : 9443944640

gzpahsu;fs; miyNgrp vz; :

vOj;ju; : 9488601080

vOj;ju;/jl;lr;ru; : 9842252163

mUfpy; cs;s fhty; epiyak; : nrd;dpkiy fhty; epiyak; - 04294 - 250299

mUfpy; cs;s jPaizg;G epiyak; : ngUe;Jiw - 04294 - 223101

mUfpy; cs;s muR kUj;Jtkid : nrd;dpkiy - 04294 - 250300mirahr; nrhj;J tpguk; :

eQ;ir : ,y;iy

GQ;ir : 1.31 Vf;fu;

khdhthup :,y;iy

fl;blk; :10

fhypaplk; : ,y;iy

epu;thfk; :-

,j;jpUf;Nfhapy; rl;lg;gpupT 46(3)-d; fPo; gl;baypy; Nru;e;j Kjy;epiy jpUf;NfhapyhFk;. hNuhL cjtp Mizau; jf;fhu; epiyapypUe;J ftdpf;fg;gl;L tUfpwJ. gryp 1425-d; rfhaj;njhif epu;za tUkhdk; &.2>66>80>270/- 18 Kiw mu;r;rfu;fSk;> 32 jpUf;Nfhapy; gzpahsu;fSk; gzpGupe;J tUfpwhu;fs;..


fUiz ,y;yk;> gs;sp> fy;Y}up tpguk;:-

,j;jpUf;Nfhapy; %yk; elj;jg;gLk; fUiz ,y;yk;> gs;sp> fy;Y}up> XJthu;> ehj];tuk; gapw;rpg; gs;sp $lq;fs; VJkpy;iy.

Nfh-rhiy :-

,j;jpUf;Nfhapy; %yk; Nfh-rhiy ey;y Kiwapy; guhkupf;fg;gl;L tUfpwJ. Nfh-G+i[f;nfd xU gRTk;> %ytu; jpUkQ;rdg; gzpf;fhd 3 vUJfSk; jpUf;Nfhapy; gad;ghl;by; cs;sJ. kiyf;Nfhapypy; xU Nfh-rhiyAk;> mbthuj;jpy; xU Nfh-rhiyAk; cs;sJ.

jpUkz tpguk; :-

,j;jpUf;Nfhapypy; jpUkzk; nra;a tpUk;Ggtu; mjw;nfd cs;s gbtj;jpid &.50/- fl;lzkhf nrYj;jp rk;ge;jg;gl;l fpuhk epu;thf mYtyuplk; ifnahg;gk; ngw;W gbtj;Jld; kzkfd;> kzkfspd; tajpw;fhd fy;tpr;rhd;W efy;> Kftupf;fhd FLk;g ml;il efy; Mfpa rhd;W efy;fspy; gjpT ngw;w muR mYtyu; Nknyhg;gk; ngw;W jpUkzj;jpw;F 1 thu fhyj;jpw;F Kd;ghf rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. jpUkz ehsd;W kzkfs;> kzkfd;> ngw;Nwhu;> rhl;rpfs; MfpNahu; ifnahg;gk; ngw;W cld; jpUkz ,urPJ toq;fg;gLfpwJ. ,jw;fhd gjpTfl;lzk; &.500/- MFk;.