அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - கட்டனசீட்டு விபரம்

fl;lzr;rPl;L tpguk; :

t.vz;. fl;lzr;rPl;L tpguk; fl;lzj; njhif &. ig.
1. m\;Nlhj;jpu mu;r;rid 3.00
2. rf];uehk mu;r;rid 25.00
3. jpuprij mu;r;rid 50.00
4. epNtj;jpa Njq;fha; 1.00
5. ghy;> japu; mgpN\fk; 5.00
6. rpwg;G mgpN\fk; 50.00
7. rpuRg;G+ 10.00
8. thfd G+i[ 10.00
9. tpG+jp myq;fhuk; 10.00
10. rpwg;G N`hkk; 300.00
11. fhJFj;Jjy; 50.00
12. jpUkzk; 500.00
13. rpwg;G Eiothapy; (rhjhuz ehl;fs;) 10.00
14. rpwg;G Eiothapy; (tpNrl ehl;fs;) 25.00
15. ujk; cyh 700.00

gf;ju;fs; epNtj;jpa> mgpN\f rhkhd;fs; jq;fsJ nrhe;j nghWg;gpy; Vw;ghL nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.

gpurhjk; tpw;gid :-

t.    t. vz;.   nghUs;   vil (fpuhkpy;)     Nul;  &.
 1. yl;L   50 fpuhk;    10.00
 2. mjpurk;   50 fpuhk;    10.00
 3. KWf;F   50 fpuhk;    10.00
 4. kpsF til   50 fpuhk;   10.00
 5. jpidkhT   50 fpuhk;   10.00

NkYk; Njq;fha;> gok; G+i[ rhkhd;fs;> nea;jPgk; > Fspu;ghdq;fs;> Rthkp lhyu; kw;Wk; fapWfs;> Md;kPf Gj;jfq;fs;> Rthkp glq;fs;> gf;jp ghly;fs;nfhz;l Nfrl;Lfs;> Foe;ijfSf;fhd nghk;ikfs; Mfpait rpy;yiu fil %yk; tpw;gid nra;ag;gl;L tUfpwJ.