அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - திறக்கும் நேரம்

jpdrup fhiy 5.30 kzpf;F Nfh.G+i[ eilngw;w gpd;du; kiyf;Nfhapy; rd;djp fhiy 6.00 kzpf;F eil jpwf;fg;gl;L gf;jh;fs; topg;ghl;bw;Fj; jilapd;wp gfypy; eil rhj;jg;glhky; mh;r;rid G+i[ nra;ag;gl;L> ,uT mh;j;j[hk G+i[ KbTw;w gpd;dh; 8.15 kzpf;Fr; rd;djp eil rhj;jg;gl;L tUfpwJ.

திறக்கும் நேரம்

nrd;dpkiy jpUf;Nfhapypy; = khu;f;fz;Nla Nfhj;jpuj;ij rhu;e;j mu;r;rfu;fshy; fhuz> fhkpf Mfkq;fspd;gb G+i[ kw;Wk; jpUtpohf;fs; elj;jg;gLfpd;wd. ,j;jpUf;Nfhapypy; fPo;f;fhZkhW %ytUf;F jpdrup MWfhy G+i[ ntF rpwg;ghf eilngw;W tUfpwJ


வ.எண்
பூஜா
நேரம்
1
tpshG+i[
fhiy 07:00 kzp
2
fhy re;jp
fhiy 08:00 kzp
3
cr;rpfhyk;
gfy; 12:00 kzp
4
rhaul;ir
khiy 05:00 kzp
5
,uhf;fhyk;
,uT 07:00 kzp
6
mh;j;jrhkk
,uT 08:00 kzp

Nkw;fhZk; jpdrup MW fhy G+i[f;fhd cgajhuu;fs; tuNtw;fg;gLfpwhu;fs;