அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - சுற்றுலாத் தளங்கள்

1. mUs;kpF Rg;gpukzpaRthkp jpUf;Nfhapy;> rptd;kiy> fhq;fak; tl;lk;> jpUg;G+u; khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 25 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.

2. mUs;kpF rq;fNk];tuu; jpUf;Nfhapy;> gthdp> gthdp tl;lk;> hNuhL khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 35 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.

3. mUs;kpF kFNl];tuu; tPuehuhazg; ngUkhs; jpUf;Nfhapy;> nfhLKb> hNuhL khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 40 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.

4. mUs;kpF nfhz;lj;J fhspak;kd; jpUf;Nfhapy;> ghupA+u;> Nfhgp tl;lk;> hNuhL khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 40 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.

5. mUs;kpF khupak;kd; jpUf;Nfhapy;> gz;zhup> rj;jp tl;lk;> hNuhL khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 75 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.

6. mUs;kpF NtyhAjRthkp jpUf;Nfhapy;> jpz;ly;kiy> hNuhL tl;lk;> hNuhL khtl;lk; - nrd;dpkiy jpUj;jyj;jpypUe;J 25 fpNyh kPl;lu; njhiytpy; mike;Js;sJ.