அருள்மிகு சுப்ரமணியசுவாமி திருக்கோயில் - போக்குவரத்து

இருப்பிடம் :

ஈரோடு பழநி சாலையில் காங்கேயம் அடுத்து சென்னிமலை இருப்பதால் ஈரோடு பழநி பேருந்து போக்குவரத்து வசதி அதிகம் உள்ளது. முக்கிய ஊர்களிலிருந்து தூரம் : ஈரோடு 27 கி.மீ.- காங்கேயம் 18 கி.மீ.- திருப்பூர் 40 கி.மீ.

NgUe;J trjp :-

nrd;idapy; ,Ue;J jiu topahf kw;Wk; Gif tz;b %ykhf hNuhL te;jile;J gpd; ngUe;Jiw topNa jhuhGuk; nry;Yk; neLQ;rhiyapy; 30 tJ fpNyhkPl;lu; njhiytpy; nrd;dpkiy vd;Dk; ,t;T+u; mike;Js;sJ.

அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம் :

hNuhL uapy;Nt khu;f;fj;jpypUe;J 25 fpNyh kPl;lu; njhiytpYk;> hq;$u; Gif tz;b epiyaj;jpypUe;J Rkhu; 8 fpNyhkPl;lu; njhiytpYk; nrd;dpkiy jpUj;jyk; mike;Js;sJ.

அருகிலுள்ள விமான நிலையம் :

thd;ntsp %yk; Nfhit te;jile;J> NfhitapypUe;J hNuhL nry;Yk; ghijapy; ngUe;Jiw vd;Dk; Cupy; ,Ue;J njw;Nf 13-tJ fpNyhkPl;lu; njhiytpy; nrd;dpkiy mike;Js;sJ.

gf;ju;fs; trjp :-

  • gf;jh;fs; mbthuj;jpypUe;J kiyf;NfhapYf;F vspjhfr;nry;y 1320 jpUg;gbfs; nfhz;l gbtopg;ghijAk;> thfdq;fs; %yk; nry;y 4 fpNyh kPl;lh; JhuKs;s ey;y jhh; rhiy xd;Wk; cs;sJ. mbthuj;jpypUj;J kiyf;NfhapYf;F nry;y jpUf;Nfhapy; %yk; ,uz;L NgUe;Jfs; ,af;fg;gl;L tUfpwJ. kiyNky; nry;yTk;> jpUk;g mbthuk; tuTk; jdpj;jdpNa egu; xd;Wf;F fl;lzk; &.10/- MFk;.
  • gbapy; nry;Yk; gf;jh;fspd; trjpf;fhf Mq;fhq;Nf epoy; jUk; kz;lgq;fSk;> Rj;jpfupf;fg;gl;l FbePh; trjpAk;> kpd;tpsf;FfSk; mikf;fg;gl;Ls;sJ.
  • kiyf;Nfhapypy; gf;ju;fSf;F etPd fopg;gpl trjp nra;ag;gl;Ls;sJ.
  • gf;ju;fs; mbthuj;jpy; Kb fhzpf;if nrYj;jp Fspj;Jr; nry;y trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sJ.
  • nrd;dpkiy jpUf;NfhapYf;F tUk; gf;ju;fs; jq;Ftjw;F nrd;dpkiy efupy; jdpahu; jq;Fk; tpLjpfs; cs;sJ. njhlu;Gf;F : mk;kd; yhl;[;> nrd;dpkiy. miyNgrp vz;.9842191212. gf;ju;fs; jukhd czT mUe;Jtjw;F nrd;dpkiy efupd; fhq;fak; rhiyapy; rutzgtd; jdpahu; cztfk; cs;sJ. njhlu;Gf;F : miyNgrp vz;.9842251285.